Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Zmiany w budżecie 2005r. - 31.03.2005r.

U C H W A Ł A NR XVII/102/2005

Rady Gminy w Poświętnem

z dnia 31 marca 2005 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) – Rada Gminy w Poświętnem uchwala, co następuje :

§ 1

Wprowadza się zmiany w budżecie Gminy na 2005 r.

Budżet po zmianie:

Dochody 8 575 908 zł zał. Nr 1

w tym z zadań zleconych 1 005 650 zł zał. Nr 1 a

Wydatki 9 285 908 zł zał. Nr 2

w tym z zadań zleconych 1 005 650 zł zał. Nr 2 a

Dokonać zmian w planie wydatków zał. Nr 3

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bogusław Ulejczyk

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XVII/102/05 Rady Gminy Poświętne

z dnia 31 marca 2005 r.

D O C H O D Y

DziałRozdział§

Treść

ZwiększeniaZmniejszenia
756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

50 575

75621Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa50 575

0010Podatek dochodowy od osób fizycznych50 575
758Różne rozliczenia60 798
75807Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin60 798
2920Subwencje ogólne z budżetu państwa60 798
801Oświata i wychowanie2 980
80101Szkoły podstawowe2 980
2033Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin2 980
852Pomoc społeczna98 540
85212Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

75 000

2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

75 000

85214Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne2 000
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

2 000

85295Pozostała działalność21 540
2030Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

21 540

Ogółem152 09560 798

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bogusław Ulejczyk

Załącznik Nr 1 a

Do Uchwały Nr XVII/ 102/05

Rady Gminy Poświętne

z dnia 31 marca 2005 r.

W tym dochody z zadań zleconych

DziałRozdział§ TreśćZwiększeniaZmniejszenia
852

Pomoc społeczna

77 000
85212Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

75 000

2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

75 000

85214Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne2 000
2010Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami

2 000

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bogusław Ulejczyk

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XVII/102/05

Rady Gminy Poświętne

z dnia 31 marca 2005 r.

W Y D A T K I

DziałRozdział§

Treść

ZwiększeniaZmniejszenia
750

Administracja publiczna

10 223
75023Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu )10 223
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników5 000
4110Składki na ubezpieczenia społeczne5 223
801Oświata i wychowanie2 980
80101Szkoły podstawowe2 980
4213Zakup materiałów i wyposażenia2 980
852

Pomoc społeczna

98 540
85212Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

75 000

3110Świadczenia społeczne73 500
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników1 095
4210Zakup materiałów i wyposażenia405
85214Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne2 000
3110Świadczenia społeczne2 000
85295Pozostała działalność21 540
3110Świadczenia społeczne21 540
Ogółem101 52010 223

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bogusław Ulejczyk

Załącznik Nr 2 a

do Uchwały Nr XVII/102/05

Rady Gminy Poświętne

z dnia 31 marca 2005 r.

W tym wydatki z zadań zleconych

DziałRozdział§

Treść

ZwiększeniaZmniejszenia
852

Pomoc społeczna

77 000
85212Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

75 000

3110Świadczenia społeczne73 500
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników1 095
4210Zakup materiałów i wyposażenia405
85214Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne2 000
3110Świadczenia społeczne2 000

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bogusław Ulejczyk

Załącznik Nr 3

Do Uchwały Nr XVII/102/05

Rady Gminy Poświętne

z dnia 31 marca 2005 r.

Dokonać zmian w planie wydatków

DziałRozdział§ TreśćZwiększenia Zmniejszenia
801

Oświata i wychowanie

38 33638 336
80101

Szkoły podstawowe

38 33636 000
4010Wynagrodzenia osobowe pracowników26 000
4110Składki na ubezpieczenia społeczne10 000
4270Zakup usług remontowych36 000
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych2 336
80104

Przedszkola

2 336
4440Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych2 336

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bogusław Ulejczyk

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XVII/102/05

Rady Gminy w Poświętnem

z dnia 31 marca 2005 r.

Zmiany powyższe naniesiono na podstawie pisma Ministra Finansów Nr. ST 3 – 4820-20/2005 /380 które wpłynęło dnia 15. 03. 2005 r. na podstawie, którego zmniejszono część wyrównawczą subwencji ogólnej o kwotę 60 798 zł.

Zmniejszenie subwencji spowodowane jest zmniejszeniem liczby ludności o 151 osób w związku z przejściem Cięciwy do gminy Wołomin.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 9 i 13/05 zwiększono plan w dz. 852 – Pomoc społeczna z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne 75 000 zł , zasiłki i pomoc w naturze – 2 000 zł., dożywianie realizacja Rządowego Programu „ Posiłek dla Potrzebujących „ - 21 540 zł , oraz decyzją Nr 23 /05 zwiększono plan w dz. 801 z przeznaczeniem na wyposażenie dwóch oddziałów zerowych w Szkole Podstawowej w Poświętnem.

Dokonano zmian w budżecie w dz. 801 – Oświata i wychowanie zmiany planów były niezbędne w związku z remontem w Szkole Podstawowej w Nowych Ręczajach oraz zmniejszono plan ZFŚS w Szkole podstawowej w Turzu i Nowe Ręczaje w związku z tym, iż od m-ca września w w/w szkołach nie będzie oddziału przedszkolnego .

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bogusław Ulejczyk

Pliki do pobrania

Metadane

Data publikacji : 31.03.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry