Urząd Gminy Poświętne

Aktualnie znajdujesz się na:

Zmiany w budżęcie 2005r. - 29.06.2005r.

Uchwała Nr XVIII/105/05 Rady Gminy Poświętne z dn. 29.06.05r.

UCHWAŁA Nr XVIII/105/05

RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 29 czerwca 2005 r.

w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2005r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 w związku z art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) – Rada Gminy w Poświętnem uchwala, co następuje :

§ 1

Wprowadza się zmiany w budżecie Gminy na 2005 r.

Budżet po zmianie:

Dochody 8 722 047 zł zał. Nr 1

w tym z zadań zleconych 1 005 650 zł

Wydatki 9 432 047 zł zał. Nr 2

w tym z zadań zleconych 1 005 650 zł

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bogusław Ulejczyk

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr XVIII/105 /05 Rady Gminy Poświętne

z dnia 29 czerwca 2005 r.

D O C H O D Y

DziałRozdział§

Treść

ZwiększeniaZmniejszenia
750

Administracja publiczna 68 000

75023Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu )68 000

0970Wpływy z różnych dochodów68 000
754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa22 000
75412Ochotnicze straże pożarne22 000
0970Wpływy z różnych dochodów22 000
756Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

600

75618Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

600

0490Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

600

8010świata i wychowanie 1 411
80101Szkoły podstawowe1 411
2030Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin1 411
Ogółem92 011

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bogusław Ulejczyk

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XVIII/105/05

Rady Gminy Poświętne

z dnia 29 czerwca 2005 r.

W Y D A T K I

DziałRozdział§

Treść

ZwiększeniaZmniejszenia
750

Administracja publiczna

68 000
75023Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu )68 000
4270Zakup usług remontowych68 000
754Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa22 000
75412Ochotnicze straże pożarne22 000
6060Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych22 000
851Ochrona zdrowia600
85149Programy polityki zdrowotnej600
2320Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

600

801Oświata i wychowanie1 411
80101Szkoły podstawowe1 411
3240Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów1 411
Ogółem92 011

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bogusław Ulejczyk

U Z A S A D N I E N I E

do Uchwały Nr XVIII/105/05

Rady Gminy w Poświętnem

z dnia 29 czerwca 2005 r.

Dochody z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 90 000 zł przeznaczono na remont budynku Urzędu Gminy 68 000 zł oraz zakup samochodu strażackiego dla OSP Zabraniec 22 000 zł.

Ponadplanowe dochody w dz. 756 r 75618 § 0490 przeznaczono na programy profilaktyki zdrowotnej ( mammografia ) .

Decyzją Nr 68 Wojewody Mazowieckiego zwiększono plan dochodów i wydatków w dziale 801 z przeznaczeniem ma podręczniki dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Bogusław Ulejczyk


Metadane

Data publikacji : 30.06.2005
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry