Urząd Gminy Poświętne

Rejestr umów z 2023 roku

Lp. Nr umowy Data zawarcia Kontrahent Przedmiot umowy Termin realizacji od dnia

Termin realizacji do dnia

Wartość

Współ-

finansowane

ze środków

zewnętrznych

Skan umowy

1.

1/ZP/1/2023

03.01.2023 r.

Sebastian Pisarek EL-SEB

Prace związane z bieżącą konserwacją oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gminy Poświętne w celu utrzymania systemu oświetlenia w pełnej sprawności technicznej. Ilość punktów świetlnych 1464 szt.

od dnia podpisania

do 31.12.2023 r.

3 137,40 zł brutto miesięcznie

nie

skan

2.

2/ZP/2/2023

04.01.2023 r.

KOBE Krzysztof Kotowski

,,Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Poświętne, z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Poświętnem, z Urzędu Gminy w Poświętnem, placówek szkolnych i szkolno - przedszkolnych, Gminnego Żłobka w Poświętnem, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz odbiór nieczystości płynnych z placówek szkolnych, szkolno -przedszkolnych oraz z Urzędu Gminy w Poświętnem".

od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 1 168 698,80 zł. brutto nie skan
3.

3/ZP/3/2023

04.01.2023 r.

KOBE Krzysztof Kotowski

,,Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Poświętne, z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Poświętnem, z Urzędu Gminy w Poświętnem, placówek szkolnych i szkolno - przedszkolnych, Gminnego Żłobka w Poświętnem, Ochotniczych Straży Pożarnych oraz odbiór nieczystości płynnych z placówek szkolnych, szkolno -przedszkolnych oraz z Urzędu Gminy w Poświętnem".

od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 73 350,00 zł. brutto nie skan
4. 4/ZP/4/2023 04.01.2023 r. KOBE Krzysztof Kotowski

Odbiór i transport nieczystości ciekłych z placówek szkolnych, Gminnego Żłobka w Poświętnem oraz z Urzędu Gminy w Poświętnem.

od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 27 734,40 zł. brutto nie skan
5. 5/ZP/5/2023 04.01.2023 r.

Kancelaria Radcy Prawnego Mariusz Kaim

Czynności polegające na świadczeniu usług w zakresie obsłudzi prawnej Urzędu Gminy w Poświętnem, oraz jednostek organizacyjnych Gminy Poświętne. od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 8 000 zł. brutto miesięcznie nie skan
6.

6/ZP/6/2023

09.01.2023 r.

Tomasz Graj Architektura i Urbanistyka

Świadczenie usług urbanistycznych związane z opracowaniem projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz projektów decyzji o zmianie warunków zabudowy lub zmianie lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizą stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji dla wniosków złożonych w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. na inwestycje planowane na terenach nie objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego gminy Poświętne.

od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

nie więcej niż 60 000,00 zł brutto

nie skan
7. 7/ZP/7/2023 09.01.2023 r.

Maciej Glijer BAROS

Realizacja zadań w zakresie wyłapywania bezdomnych zwierząt psów/kotów z terenu Gminy Poświętne, oraz inne jak w umowie.

od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. Jak w skanie umowy według usługi nie skan
8. 8/ZP/8/2023 10.01.2023

Adesco Sp. z o.o.

Usługa dostępu drogą elektroniczną do panelu administracyjnego aplikacji mobilnej My Local News na warunkach określonych w niniejszej umowie. Wyżej wymieniony dostęp umożliwia tworzenie komunikatów w aplikacji mobilnej My Local News oraz rozsyłanie ich na urządzenia mobilne, to jest kompatybilne smartfony, tablety.

od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r. 553,50 zł. brutto miesięcznie nie skan
9. 9/ZP/9/2023 16.01.2023 r.

Greenie PoIska Sp. z o.o. Sp. K.

Sprzedaż i dostawa 50 sztuk fabrycznie nowych opraw oświetleniowych typu LED w ramach funduszu sołeckiego 2023 rok zgodnie ze złożoną ofertą.

od dnia podpisania umowy 14 dni od dnia podpisania umowy 13 500 zł. brutto nie skan
10. 10/ZP/10/2023 09.01.2023 r.

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w Warszawie

Zleceniobiorca zobowiązuje do organizacji szkoleń dla Sekretarza wskazanego w imiennej deklaracji członkowskiej Forum Sekretarzy

od 2 stycznia 2023 r.

do 31 grudnia 2023 roku.

200 zł. brutto miesięcznie nie skan
11. 11/FN/1/2023 31.01.2023 r. AUDYT PARTNER Aneta Porębska

Usługa prowadzenia audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy Poświętne oraz jednostkach organizacyjnych Gminy Poświętne, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (tekst jednolity Oz. U. z 2022 r. poz. 1634 z póZn. zm.) oraz przepisami wykonawczymi do tej ustawy, w zakresie określonym w niniejszej umowie.

od 01.02.2023 01.02.2024 3690 zł. brutto mies. nie skan
12.

12/ZP/11/2023

10.02.2023

EL-SEB Sebastian Pisarek

Wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Poświętne oraz na terenie przyszłego PSZOK w miejscowości Kielczykowizna.

od dnia podpisania umowy 14 dni od dnia podpisania umowy

54 200 zł. brutto

nie skan
13. 13/ZP/12/2023 22.02.2023

Usługi Ogólnobudowlane Zbigniew Przybysz

Prace związane z częściowym dociepleniem styropianem o grubości 5 cm wg nom technologicznych w systemie Krautol budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Ręczajskiej - adres Wola Ręczajska 40 A, 05 - 326 Poświętne, poprzez wykonanie robót elewacyjnych na budynku strażnicy w Woli Ręczajskiej zgodnie z ofertą Wykonawcy.

od dnia podpisania umowy

do dnia 15 marca 2023 r.

30 770,00 zł. brutto

nie skan
14. 14/ZP/13/2023 22.02.2023 r.

,,Usługi Betoniarskie s.c. Eugeniusz Kalicki, Elżbieta Stańczyk, Ireneusz Stańczyk"

,Zakup, dostawę oraz montaż ogrodzenia betonowego i panelowego w miejscowości Czubajowizna".

od dnia podpisania umowy

14 dni od daty podpisania umowy.

§3

33 484,50 zł brutto

nie skan
15. 15/ZP/14/2023 20.02.2023

Dranas project Sp. z o.o.

Wdrożenia wcag 2.1 na poziomie AA na stronie internetowej pod adresem gminaposwietne.pl, której dokładna specyfikacja została określona w załączniku nr 1 do niniejszej u mowy

od dnia podpisania umowy 14 dni od dnia zatwierdzenia listy zmian  6150 zł. brutto tak skan

Metadane

Data publikacji : 24.01.2023
Data modyfikacji : 07.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Sylwester Niźnik
Osoba udostępniająca informację:
Jerzy Kieś
Osoba modyfikująca informację:
Jerzy Kieś

Opcje strony

do góry