Urząd Gminy Poświętne

Rejestr umów z 2022 roku

Lp. Nr umowy Data zawarcia Kontrahent Przedmiot umowy Termin realizacji od dnia

Termin realizacji do dnia

Wartość

Współ-

finansowane

ze środków

zewnętrznych

Skan umowy

1.

ZW/1/2022

03.01.2022

JOWA-TRANS Wiktor

Michalski

Świadczenie przez Operatora usług polegających na realizacjj gminnych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej o nazwie R1 zgodnie z rozkładem jazdy tej linii stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

od 01.01.2022 r.

31.12.2022 r.

jak w skanie umowy

tak

skan

2.

ZW/2/2022

03.01.2022

JOWA-TRANS Wiktor

Michalski

Świadczenie przez Operatora usług polegających na realizacjj gminnych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej o nazwie R2 zgodnie z rozkładem jazdy tej linii stanowiącym załącznik nr1 do
niniejszej umowy.

od 01.01.2022 r.

31.12.2022 r.

jak w skanie umowy

tak

skan

3.

ZW/3/2022

03.01.2022

JOWA-TRANS Wiktor

Michalski

Świadczenie przez Operatora usług polegających na realizacjj gminnych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej o nazwie R3 zgodnie z rozkładem jazdy tej linii stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

od 01.01.2022 r.

31.12.2022 r.

jak w skanie umowy

tak

skan

4. 4/ZP/1/2022 02.02.2022 BRUKMAR Mariusz
Dudzik
Rozbiórka budynku starej Szkoły i budynków gospodarczych w Krubkach Górkach 2 dni robocze od dnia podpisania umowy 21 dni od dnia podpisania umowy 37 tys. zł. brutto nie skan
5. 5/ZP/2/2022 21.02.2022 DORIAN Hurtownia Elektrotechniczna Wysocka Sielicka Sp. K. Sprzedaży i dostawy 60 sztuk fabrycznie nowych opraw oświetleniowych typu LED do planowanej wymiany opraw na słupach oświetleniowych będących własnością Gminy Poświętne. od dnia podpisania umowy 14 dni od dnia podpisania umowy 13 284 zł. brutto nie skan
6. 6/ZP/3/2022 23.02.2022  Adam Suchodolski ELMA Budowę chodnika w Międzylesiu przy tzw. starej drodze nr 632 od wprowadzenia na budowę do 31 marca 2022 44 419,50 zł brutto nie skan
7. 7/ZP/4/2022 23.02.2022 DORIAN Hurtownia Elektrotechniczna Wysocka Sielicka Sp. K. Sprzedaż i dostawa 180 sztuk fabrycznie nowych opraw oświetleniowych typu LED do planowanej wymiany opraw na słupach oświetleniowych będących własnością Gminy Poświętne. od dnia podpisania umowy 14 dni od dnia podpisania umowy 44 280 zł. brutto nie skan
8. 8/ZP/5/2022 16.03.2022

Sebastian

Pisarek EL-SEB

Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gminy Poświętne w celu utrzymania systemu oświetlenia w pełnej sprawności technicznej. Ilość punktów świetlnych 1364 szt.

od 20.03.2022 r. 31.12.2022 r. 29 274 zł. brutto nie skan

9.

9/ZP/6/2022

01.04.2022

Mediator Katarzyna Jata i Artur Jata Spółka Jawna

Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa, zgodnie
z zakresem oraz formularzem stanowiącym załącznik nr 8 do Regulaminu Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina.

od dnia podpisania umowy

do 16.05.2022 r.

4092 zł. brutto

tak

skan

10. 10/ZP/7/2022 06.04.2022 WODMAR M. Komoński T. Komoński spółka cywilna Sprzedaży i dostawa 500 szt. wodomierzy z nakładką radiową współpracujących z systemem APATOR INKASOID 1.50.10, APT-VER-1 oraz INKASENT PC4, 500 szt. plomb zatrzaskowych plastikowych oraz 1000 szt. uszczelek fibrowych o parametrach technicznych wskazanych w złożonej ofercie, zwanej dalej „sprzętem”. od dnia podpisania umowy 6 tygodni od dnia podpisania umowy 81 7950 zł. brutto tak skan
11. 11/ZP/8/2022 27.04.2022 FHU Aneta Nowak Dostawa i montażu mebli do świetlicy wiejskiej w Sołectwie Dąbrowica od dnia podpisania umowy 14 dni od dnia podpisania umowy 14 900 zł nie skan
12. 12/ZP/9/2022 10.05.2022 Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o.o. Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Czubajowizna i Nadbiel wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji. od dnia zawarcia umowy 9 miesięcy od dnia podpisania umowy 287 000 zł tak skan

13.

13/FN/1/2022

 

Mazowiecki Kurator Oświaty: Aurelia Michałowska

Określenie wysokości i trybu przekazywania przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla Gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2022 r.

od dnia zawarcia umowy

do dnia 31 grudnia 2022 r.

142 764,34 zł.

tak

skan
14. 14/ZP/10/2022 16.05.2022

PHU „PIOTR” Piotr

Jaczyński

Odebranie z terenu Gminy Poświętne materiałów zawierających azbest (kod 17 06 05*), w ilości ok. 87,50 Mg oraz ich transport i przekazanie do unieszkodliwienia od dnia zawarcia umowy do 30 września 2022 r. 35 000 zł. brutto tak skan
15. 15/FN/2/2022 30.05.2022 Skarbem Państwa - reprezentowanym przez Mazowieckiego Komendanta
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz Skarbem Państwa - Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie
Zakup sprzętu, wyposażenia osobistego strażaków oraz bieżących napraw samochodów i sprzętu ratowniczego
przeznaczonego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie
data zlecenia przelewu datę dokonania zapłaty za faktury potwierdzające
realizację Zadania
10 000 zł. brutto nie skan
16. 16/FN/3/2022 23.05.2022 Marcin Pawlak – Dyrektora Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2022 roku 646 zł brutto nie skan
17. 17/ZP/11/2022 07.06.2022 Marian Majszyk Przychodnia Weterynaryjna Poświętne Sterylizacja lub kastracja psów i kotów od dnia zawarcia umowy do 30.09.2022 r. 1000 zł brutto nie skan
18. 18/FN/4/2022 30.05.2022 Województwem Mazowieckim
reprezentowanym przez:
Zarząd Województwa Mazowieckiego oraz Wiesław Raboszuk - Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego

„Położenie posadzki w Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Turze”

„Budowa chodnika w miejscowości Nowe Ręczaje” 

„Budowa chodnika w miejscowości Wólka Dąbrowicka”

„Budowa podjazdu przy siedzibie świetlicy będącej miejscem spotkań lokalnej społeczności zsołectwa Międzypole”

„Zakup i montaż pawilonu dla potrzeb lokalnej społeczności zamieszkującej sołectwo Wola Ręczajska”

od dnia zawarcia umowy do 30.09.2022 r. łącznie do 50 000 zł. brutto tak skan
19. 19/ZP/12/2022 13.06.2022 Verano Monika Kulka „Zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Gminy w Poświętnem w ramach Projektu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” zgodnie z ofertę Wykonawcy w zakresie Części 5 „Akcesoria komputerowe” — zwane dalej „Przedmiotem zamówienia” lub „Zadaniem”. od dnia zawarcia umowy 21 dni od dnia podpisania umowy 1998,60 zł brutto tak skan
20. 20/ZP/13/2022 20.06.2022 Innovation In Technology Sp. z 0.0. „Zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Gminy w Poświętnem w ramach Projektu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” zgodnie z ofertę Wykonawcy w zakresie Części 3 — „17 szt. oprogramowania komputerowego Microsoft Office Home 8. Business
2021”
od dnia zawarcia umowy 21 dni od dnia podpisania umowy 16916,19 zł brutto tak skan
21. 21/ZP/14/2022 20.06.2022 arch. Piotr Szwed Inwentaryzacja wybranych pomieszczeń S.P. i projekt koncepcyjny technologii kuchni i węzłów sanitarnych w szkole podstawowej wskazanej przez zamawiającego  od dnia zawarcia umowy do 30.06.2022 4500 zł. brutto nie skan
22. 22/ZP/15/2022 29.06.2022  EL-SEB Sebastian
Pisarek
Modernizacji oświetlenia drogowego w Gminie Poświętne w 2022r. od dnia zawarcia umowy 21 dni od dnia podpisania umowy 52635,08 zł brutto nie skan
23. 23/ZP/16/2022 04.07.2022 BRUKMAR Mariusz Dudzik Odwodnienia garażu budynku Urzędu Gminy w Poświętnem przy ul. Krótkiej 1 w Poświętnem wraz z profilowaniem wjazdu i terenu. od dnia zawarcia umowy 14 dni od dnia podpisania umowy 19680 zł. brutto nie skan
24. 24/ZP/17/2022 14.07.2022

Net-Sky Krzysztof Kostrzewa

„Zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Gminy w Poświętnem w ramach Projektu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” zgodnie z ofertę Wykonawcy w zakresie Części 1 — Dostawa 15 szt. komputerów typu All in One  od dnia zawarcia umowy 21 dni od dnia podpisania umowy 64390,50 zł. brutto tak skan
25. 25/ZP/18/2022 14.07.2022 Net-Sky Krzysztof Kostrzewa „Zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Gminy w Poświętnem w ramach Projektu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” zgodnie z ofertę Wykonawcy w zakresie Części 2 —Dostawa 3 szt. laptopów od dnia zawarcia umowy 21 dni od dnia podpisania umowy 11660,40 zł. brutto tak skan
26. 26/ZP/19/2022 14.07.2022 Net-Sky Krzysztof Kostrzewa „Zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Gminy w Poświętnem w ramach Projektu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” zgodnie z ofertę Wykonawcy w zakresie Części 2 —Dostawa 3 szt. laptopów od dnia zawarcia umowy 21 dni od dnia podpisania umowy 8892,90 zł. brutto tak skan
27. 27/ZP/20/2022 20.07.2022 Zakład Inżynieryjno - Budowlany Przyborowski Sp. z o.o. Budowia sieci wodociągowej rozdzielczej z odrzutami do granic działek mieszkańców w ramach projektu: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Poświętne, Choiny, Czubajowizna. 15 dni od dnia zawarcia umowy do 31 października 2022 r. 1192193,58 zł. brutto tak skan
28. 28/FN/05/2022 18.07.2022 Województwem Mazowieckim z siedzibą w Warszawie Województwo przekaże Wnioskodawcy dotację ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 184 000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw rolnych w msc. Czubajowizna”,  od dnia zawarcia umowy do 10 grudnia 2022 184 000 zł. tak skan
29. 29/FN/06/2022 18.07.2022 Województwem Mazowieckim z siedzibą w Warszawie Remont budynku OSP w zakresie, instalacji elektrycznej, ścian i sufitu w garażu strażnicy od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2022 r. 12 000 zł. tak skan
30. 30/FN/07/2022 28.07.2022 Wojewodą Mazowieckim — Panem Konstantym Radziwiłłem „Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w msc. Poświętne w ramach Projektu "Pod Biało-czerwoną” 14 dni od dnia zawarcia umowy 11 listopada 2022 r. 8 000 zł tak skan
31. 31/ZP/21/2022 11.08.2022 Damian
Prokopowicz Budowa, Remonty — Dróg, Ulic, Chodników
rzedmiotem zamówienia jest budowa chodników i podjazdu w sołectwach Gminy Poświętne 3 dni od podpisania umowy dp 31 sierpnia 2022 153 191,21 zł brutto tak skan
32. 32/FN/08/2022 23.05.2022 PGE Obrót S.A. Świadczenie ustugi kompleksowej, polegającej na sprzedaży energii elektrycznej i zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji od dnia podpisania na czas nieokreślony jak w skanie nie skan
33. 33/ZP/22/2022 22.08.2022

PROJEKT Andrzej Podgórski

Sprzedaż i dostawa pawilonu dla potrzeb lokalnej społeczności zamieszkującej sołectwo Wola Ręczajska

od dnia podpisania umowy 7 dni od dnia podpisania umowy 27 200 zł brutto nie skan
34. 34/ZP/23/2022 26.08.2022 BRUKMAR Mariusz Dudzik Wykonanie odwodnienia terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Poświętnem od dnia wprowadzenia na tern budowy 4 tygodnie od dnia wprowadzenia na teren budowy 120 540 zł brutto nie skan
35. 35/ZP/24/2022 26.08.2022 VULCAN Sp. z o.o. Oprogramowanie "Inwentarz Vulcan" od dnia podpisania umowy 12 miesięcy od dnia podpisania umowy 14 724 zł brutto tak skan
36. 36/FN/09/2022 16.08.2022 Województwem Mazowieckim „WSPARCIE PRZEDSZKOLAKÓW W GMINIE POŚWIĘTNE” od dnia złożenia wniosku o płatność 10 dni od dnia złożenia wniosku o płatność 413 378,90 zł brutto tak skan
37. 37/FN/10/2022 29.08.2022 „SYSTEM TW” Tomasz Witkowski Sprzedaż i dostawa masztu i flagi oraz ich instalacji w miejscowości Poświętne, w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną” od 29.07.2022 do 20.08.2022 7 999,99 zł brutto tak skan
38. 38/ZP/25/2022 29.09.2022 Kamil Wilczyński Architektura i Budownictwo Wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” dokumentacji projektowej i robót budowlanych dla zadania „Budowa hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Nowych Ręczajach” od dnia podpisania umowy 16 miesięcy od dnia podpisania umowy 9 340 000 zł brutto tak skan
39. 39/ZP/26/2022 20.09.2022 Biuro Projektów i Realizacji Inwestycji PROSKOL Łukasz Skolimowski Wykonanie koncepcji budowy kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków na terenie Gminy Poświętne od dnia podpisania umowy 3 miesiące od dnia podpisania umowy 118 879 zł brutto tak skan
40. 40/FN/11/2022 23.09.2022 HSE Complex Świadczenie usług służby bhp, pełniącej funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy od 01.10.2022 31.12.2022 500 zł brutto miesięcznie nie skan
41. 41/ZP/27/2022 27.09.2022 „ROLMECH” Sp. z o.o. Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z tuzem wyprodukowanego nie wcześniej niż w 2021 roku zgodnie ze złożoną ofertą od dnia podpisania umowy 60 dni od dnia podpisania umowy 332 100 zł brutto nie skan
42. 42/ZP/28/2022 27.09.2022  „ROLMECH” Sp. z o.o. Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowego kompatybilnego sprzętu do ciągnika rolniczego zgodnie ze złożoną ofertą od dnia podpisania umowy 60 dni od dnia podpisania umowy 265 680 zł. brutto nie skan
43. 43/ZP/29/2022 03.10.2022 Rafał Dzięcioł GOLDEN-BUD Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Nadbiel od dnia podpisania umowy 14 dni od dnia podpisania umowy 12 694,61 zł brutto nie skan
44. 44/ZP/30/2022 04.10.2022 LEJ-BET Lejman Grzegorz Dostawa węgla oraz ekogroszku do placówek oświatowych w Gminie Poświętne od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 88 500 zł brutto nie skan
45. 45/ZP/31/2022 10.10.2022 STRABAG Sp. z o.o. Modernizacja i poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych nr 430607 W, 430609 W, 430621 W na terenie Gminy Poświętne od dnia podpisania umowy 120 dni od dnia podpisania umowy 6 079 517,03 zł brutto tak skan
46. 46/ZP/32/2022 17.10.2022 TOMBRUK Sp. z o.o. Roboty budowlane polegające na modernizacji i poprawie bezpieczeństwa dróg gminnych nr 430606W, 430616W na terenie Gminy Poświętne (Powiat Wołomiński) w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych 7 dni od dnia podpisania umowy 120 dni od dnia podpisania umowy 5 291 918,18 zł. brutto tak skan
47. 47/ZP/33/2022 17.10.2022 P.H.U. „TRANZYT” Przedmiotem zamówienia jest: zakup oraz dostawa wysiewki betonowej w ramach zadania
„Remont dróg w miejscowości Cygów „fundusz sołecki 2022 r.
od dnia podpisania umowy 14 dni od dnia podpisania umowy 14 760 nie skan
48. 48/ZP/34/2022 25.10.2022 P.H.U. „TRANZYT” Wymiania dwóch przepustów drogowych z betonowych na PE ( drogowe ) na drodze gminnej w msc. Nowy Cygów, dz. ew. 264 Gmina Poświętne od dnia podpisania umowy 10 dni od dnia podpisania umowy 15 990 zł. brutto nie skan
49. 49/ZP/35/2022 27.10.2022 Stowarzyszeniem Edukacyjno — Sportowym „AKTYWNI” Współpraca między Partnerami przy realizacji Zadania, w szczególności zasady współpracy Partnera Wiodącego z pozostałymi Partnerami od dnia podpisania umowy 6 miesięcy od dnia podpisania umowy 300 zł. brutto nie skan
51. 51/ZP/36/2022 31.10.2022 Usługi Ogólnobudowlane Zbigniew Przybysz Prace związane z częściowym dociepleniem styropianem o grubości 5 cm wg norm technologicznych w systemie Krautol budynku Strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Ręczajskiej od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2022 roku. 17 479,39 zł. brutto nie skan
52. 52/ZP/37/2022 02.11.2022 TERM-OIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Dostawa oleju opałowego lekkiego na potrzeby Gminy Poświętne w sezonie grzewczym 2022/2023 od dnia podpisania umowy 7 miesięcy od dnia podpisania umowy 431 361 zł. brutto nie skan
53. 53/ZP/38/2022 09.11.2022

PIOTR PIOTROWSKI P.H.U. „TRANZYT”

Zakup oraz dostawa kruszywa betonowego frakcji 0/63 mm w ilości około 812 ton na drogę Kolno — Trzcinka od dnia podpisania umowy 30 dni od dnia podpisania umowy 45 000 zł. brutto nie skan
54. 54/FN/12/2022 15.11.2022 PFRON Powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” od dnia podpisania umowy 30 dni od dnia podpisania umowy 62 500 zł. brutto tak skan
55. 55/FN/13/2022 18.11.2022 Województwem Mazowieckim Pomoc finansowa udzielona w formie dotacji celowej na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Gminy Poświętne od dnia podpisania umowy 7 dni od dnia podpisania umowy 80 490 zł. brutto tak skan
56. 56/FN/14/2022 18.11.2022 Polska Grupa Górnicza S.A. Zakupie preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe od dnia podpisania umowy do 31.12.2022 1500 zł. brutto za tonę nie skan
57. 57/ZP/39/2022 21.10.2022

Agnieszka Gryczon Graf-Serwis

Składowanie i dystrybucja (transporcie i wydawaniu węgla) na terenie Gminy Poświętne od dnia podpisania umowy do 31 maja 2023 338,25 zł. brutto za tonę wydanego węgla tak skan
58. 58/ZP/40/2022 21.11.2022 Damian Prokopowicz Budowa, Remonty — Dróg, Ulic, Chodników „Budowa chodnika przy drodze gminnej w Trzcince dz. ew. nr 467 gmina
Poświętne od kapliczki w stronę Zabrańca”, w ramach funduszu sołeckiego 2022 r.
od dnia podpisania umowy 21 dni od dnia podpisania umowy 21 475,80 zł. brutto nie skan
59. 59/FN/15/2022 22.11.2022 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W POŚWIĘTNEM Dotacja na zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych 1
usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP w Poświętnem
- aktywowanie i doposażenie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przy OSP w
Poświętnem.
od dnia podpisania umowy 14 dni od dnia podpisania umowy 4 572,16 zł. brutto tak skan
60. 60/ZP/41/2022 24.11.2022 Bartłomiej Seżeń „U BARBORKI” Świadczenie usług cateringowych w ramach projektu „Pierwszy żłobek w Gminie Poświętne” od dnia podpisania umowy 5 miesięcy od dnia podpisania umowy 41 666,67 zł. brutto tak skan
61. 61/ZP/42/2022 30.11.2022 KOSTRABAU POLSKA KOSTRZEWA SPÓŁKA JAWNA zakup oraz dostawa wraz z rozładunkiem 31 palet ( 327,36 m”) kostki brukowej czerwonej typu HOLLAND o grubości 6 cm w ramach zadania z funduszu sołeckiego 2022 r. „Zakup kostki chodnikowej pod przyszły chodnik prowadzący przez wieś Małków do drogi powiatowej . od dnia podpisania umowy 10 dni od dnia podpisania umowy 15 173,14 zł. brutto nie skan
62. 62/FN/16/2022 30.11.2022 AUDYT PARTNER Aneta Porębska

Świadczeniu usługi Inspektora Ochrony Danych (IOD)
w następujących jednostkach organizacyjnych Gminy Poświętne oraz instytucjach
kultury, zwanych Administratorami, tj.:
1) Urzędzie Gminy Poświętne, ul. Krótka 1, 05-326 Poświętne,
2) Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Poświętnem, ul. Szkolna b/n, 05-326 Poświętne,
3) Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Nowych Ręczajach, Nowe Ręczaje 20A, 05-326
Poświętne,
4) Zespole Szkolno-Przedszkolnym w ŻZabrańcu, ul. Ks. Wł. Skonieckiego 8,
05-079 Okuniew,
5) Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Międzylesiu, Międzyleś 12A, 05-326 Poświętne,
6) Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wólce Dąbrowickiej, Wólka Dąbrowicka 41 A, 05-
326 Poświętne,
7) Szkole Podstawowej w Turzu, Rojków 10, 05-326 Poświętne,
8) Gminnym Żłobku w Poświętnem, Cygów 60A, 05-326 Poświętne,
9) Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Szkolna 2, 05-326 Poświętne,
10)Zakładzie Gospodarki Komunalnej, ul. Szkolna 3, 05-326 Poświętne
11)Gminnym Centrum Kultury w Poświętnem, Wola Cygowska 31A, 05-326 Poświętne,
12) Gminnej Bibliotece Publicznej w Poświętnem, Cygów G0A, 05-326 Poświętne.

od 1 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2023 52 767 zł. brutto nie skan
63. 63/ZP/43/2022 30.11.2022 EL-SEB Sebastian Pisarek

Wymiana 220 szt. opraw sodowych na oprawy LED na terenie gminy Poświętne

od dnia podpisania umowy 20 dni od dnia podpisania umowy 27 000 zł. brutto nie skan
64. 64/ZP/44/2022 06.12.2022 AUTO KOMIS CARKADIA Mirela Wójtowicz Sprzedaż używanego samochodu marki Ford Transit, nr nadwozia:
WFOFXXTTGFFE43052, rok produkcji 2015
w dniu zawarsia umowy w dniu zawarsia umowy 75 000 zł. brutto nie skan
65. 65/ZP/45/2022 06.12.2022 Biuro Projektów i Realizacji inwestycji PROSKOL Łukasz Skolimowski Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi do granic działek Mieszkańców dla części
miejscowości Cygów w Gminie Poświętne
od dnia podpisania umowy 12 miesięcy od dnia podpisania umowy 69 000 zł. brutto nie skan
66. 66/ZP/46/2022 06.12.2022 VOKO 1 S.C. Jadwiga Wolniewicz, Bogusław Kondek „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Kolno" od dnia podpisania umowy 20 dni od dnia podpisania umowy 23 000 zł. brutto nie  skan
67. 67/ZP/47/2022 06.12.2022 JUTOM Sp. z o.o.  Sprzedaż i dostawa zgodnie z OPZ ubrania specjalnego 3 częściowego TexPort oraz 2 szt. aparatów oddechowych nadciśnieniowych z maską dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowych Ręczajach od dnia podpisania umowy do 30.12.2022 r. 16 735,38 zł. brutto tak skan
68. 68/ZP/48/2022 06.12.2022 JUTOM Sp. z o.o.  Sprzedaż i dostawa: 2 szt. zestawów ratownictwa wysokościowego, - 6 szt. węży tłoczonych W 75 OSW, - 6 szt. węży tłoczony W 42 OSW, - Przenośnego zestawu oświetleniowego, - 6 szt. latarek kątowych, 4 szt. radiotelefonów, - 2 szt. zwijadła do węży, - 1 szt. prądownicy, - zestaw narzędzi akumulatorowych, pilarki do drewna na wysięgniku, przecinarki - szlifierki kątowej, dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Poświętnem od dnia podpisania umowy do 30.12.2022 r. 55 054,80 zł. brutto tak skan
69. 69/ZP/49/2022 06.12.2022 JUTOM Sp. z o.o. Sprzedaż i dostawa 6 kompletów ubrania specjalnego 3 częściowego FHR oraz 2 szt. aparatów oddechowych Scott z maską dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Ręczajskiej od dnia podpisania umowy do 30.12.2022 r. 34 580,22 zł. brutto tak skan
70. 70/FN/17/2022 09.12.2022 OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W NOWYCH RĘCZAJACH Dotujący przekazuje, a Dotowany oświadcza, że przyjmuje środki przekazane przez Dotującego z przeznaczeniem na potrzeby działalności statutowej Dotowanego w zakresie zapewnienia ochrony przeciwpożarowej od dnia podpisania umowy 14 dni od dnia podpisania umowy 9100 zł. tak skan
71. 71/ZP/50/2022 09.12.2022 JUTOM Sp. z o.o. Sprzedaż i dostawa: 6 kompletów ubrań specjalnych 3 częściowych, elektrody do defibrylatora, 8 szt. kominiarek, ubrania koszarowego, 4 par butów strażackich, akumulatora do elektronarzędzi, tarczy do cięcia, adaptera sieciowego, wiertarko- wkrętarki, szlifierki kątowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabrańcu od dnia podpisania umowy do 30.12.2022 r. 35 952,33 zł. brutto tak skan
72. 72/ZP/51/2022 09.12.2022 PROCOM Renata Bugaj 

Sprzedaż i dostawa:

— przecinarki pedałów.

— 4 szt. węży hydraulicznych,

— kompletu węży łączących do zwijadła,

dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Poświętnem

od dnia podpisania umowy do 30.12.2022 r. 14 452,50 zł. brutto tak skan
73. 73/ZP/52/2022 14.12.2022 Open Nexus Usługi w modelu SaaS. - Platforma zakupowa od 01.01.2023 24 mies. od 01.01.2023 7 269,40 zł. brutto nie skan
74. 74/ZP/53/2022 19.12.2022 Adam Cabaj

- odbiorze, transporcie 1 utylizacji padłych zwierząt

- przetrzymywanie zwierzęcia do czasu pobrania próbek do badań przez lekarza
weterynarii lub przetransportowanie go do ZHW w Warszawie w momencie
obowiązywania wytycznych Głównego Lekarza Weterynarii.

od 01.01.2023 do 31.12.2023

Cena odbioru padłych zwierząt o wadze do 200 kg wynosi 390,00 zł netto
+ obowiązująca stawka podatku VAT.

- o wadze powyżej 200 kg wynosi 450,00 zł netto
+ obowiązująca stawka podatku VAT.

Cena przetrzymywania zwierzęcia do czasu pobrania próbek do badań przez lekarza
weterynarii lub przetransportowanie go do ZHW w Warszawie wynosi 150,00 zł netto
+ obowiązująca stawka podatku VAT.

nie skan
75. 75/ZP/54/2022 22.12.2022 Document Eco Logistic
Beata Rojek
Profesjonalne niszczenie ok. 30 mb dokumentacji niearchiwalnej kategorii B Zamawiającego zgromadzonej na nośnikach papierowych od dnia podpisania umowy do 31.12.2023  725,70 zł. brutto nie skan
76. 76/FN/18.2022 22.12.2022 HSE Complex Tomasz Gruchalski Świadczenie usług służby bhp, pełniącej funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy od 02.01.2023 do 31.12.2023  1750 zł. brutto miesięcznie nie skan
77. 77/ZP/55/2022 22.12.2022 Usługi Betoniarskie s.c. Eugeniusz Kalicki, Elżbieta Stańczyk, Ireneusz Stańczyk Zakup, dostawę, oraz montaż ogrodzenia betonowego i panelowego w miejscowości Zabraniec” w ramach funduszu sołeckiego 2022 r. pn. „Budowa ogrodzenia wokół Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zabrańcu". od dnia podpisania umowy 8 dni od dnia podpisania umowy 29 317 zł. brutto nie skan
78. 78/ZP/56/2022 22.12.2022 EL-SEB Sebastian
Pisarek
Zakup wraz z montażem 5 słupów instalacji oświetleniowej solarnej w ramach funduszu sołeckiego 2022r. pn. , Modernizacja oświetlenia na odcinku od
krzyża w kierunku Laskowizny ( drogi położonej na działce 310) we wsi Czubajowizna”
od dnia podpisania umowy 8 dni od dnia podpisania umowy 21 600 zł. brutto nie skan
79. 79/ZP/57/2022 22.12.2022 Usługi
Betoniarskie s.c. Eugeniusz Kalicki, Elżbieta Stańczyk, Ireneusz Stańczyk
Zakup, dostawę, oraz montaż ogrodzenia betonowego i panelowego w miejscowości Kielczykowizna. od dnia podpisania umowy 8 dni od dnia podpisania umowy 28 630 zł. brutto nie skan
80. 80/ZP/58/2022 30.12.2022 MARIAN MAJSZYK PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA POŚWIĘTNE Przedmiotem porozumienia jest współpraca i współdzaiałania Zamawiającego, oraz Wykonawcy na zasadzie celowych i zorganizowanych działań w razie wystąpienia zdarzeń z udziałem zwierząt bezdomnych i dziko żyjących na terenie Gminy Poświętne, w zakresie udzielania całodobowej pomocy weterynaryjnej od 01.01.2023 do 31.12.2023 Cennik usług jak w skanie umowy nie skan
81. 81/ZP/59/2022 30.12.2022 Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

Udzielanie odpłatnie świadczeń zdrowotnych polegających na: badań wstępnych, badań okresowych, badań kontrolnych, badań kierowców, oraz wydawania orzeczeń przewidzianych w Kodeksie Pracy.

od 01.01.2023 do 31.12.2023 do 4000 zł. brutto nie skan

 

Metadane

Data publikacji : 09.02.2022
Data modyfikacji : 24.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jerzy Kieś
Osoba modyfikująca informację:
Jerzy Kieś

Opcje strony

do góry