Urząd Gminy Poświętne

Rejestr umów z 2022 roku

Lp. Nr umowy Data zawarcia Kontrahent Przedmiot umowy Termin realizacji od dnia

Termin realizacji do dnia

Wartość

Współ-

finansowane

ze środków

zewnętrznych

Skan umowy

1.

ZW/1/2022

03.01.2022

JOWA-TRANS Wiktor

Michalski

Świadczenie przez Operatora usług polegających na realizacjj gminnych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej o nazwie R1 zgodnie z rozkładem jazdy tej linii stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

od 01.01.2022 r.

31.12.2022 r.

jak w skanie umowy

tak

skan

2.

ZW/2/2022

03.01.2022

JOWA-TRANS Wiktor

Michalski

Świadczenie przez Operatora usług polegających na realizacjj gminnych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej o nazwie R2 zgodnie z rozkładem jazdy tej linii stanowiącym załącznik nr1 do
niniejszej umowy.

od 01.01.2022 r.

31.12.2022 r.

jak w skanie umowy

tak

skan

3.

ZW/3/2022

03.01.2022

JOWA-TRANS Wiktor

Michalski

Świadczenie przez Operatora usług polegających na realizacjj gminnych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej o nazwie R3 zgodnie z rozkładem jazdy tej linii stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

od 01.01.2022 r.

31.12.2022 r.

jak w skanie umowy

tak

skan

4. 4/ZP/1/2022 02.02.2022 BRUKMAR Mariusz
Dudzik
Rozbiórka budynku starej Szkoły i budynków gospodarczych w Krubkach Górkach 2 dni robocze od dnia podpisania umowy 21 dni od dnia podpisania umowy 37 tys. zł. brutto nie skan
5. 5/ZP/2/2022 21.02.2022 DORIAN Hurtownia Elektrotechniczna Wysocka Sielicka Sp. K. Sprzedaży i dostawy 60 sztuk fabrycznie nowych opraw oświetleniowych typu LED do planowanej wymiany opraw na słupach oświetleniowych będących własnością Gminy Poświętne. od dnia podpisania umowy 14 dni od dnia podpisania umowy 13 284 zł. brutto nie skan
6. 6/ZP/3/2022 23.02.2022  Adam Suchodolski ELMA Budowę chodnika w Międzylesiu przy tzw. starej drodze nr 632 od wprowadzenia na budowę do 31 marca 2022 44 419,50 zł brutto nie skan
7. 7/ZP/4/2022 23.02.2022 DORIAN Hurtownia Elektrotechniczna Wysocka Sielicka Sp. K. Sprzedaż i dostawa 180 sztuk fabrycznie nowych opraw oświetleniowych typu LED do planowanej wymiany opraw na słupach oświetleniowych będących własnością Gminy Poświętne. od dnia podpisania umowy 14 dni od dnia podpisania umowy 44 280 zł. brutto nie skan
8. 8/ZP/5/2022 16.03.2022

Sebastian

Pisarek EL-SEB

Bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gminy Poświętne w celu utrzymania systemu oświetlenia w pełnej sprawności technicznej. Ilość punktów świetlnych 1364 szt.

od 20.03.2022 r. 31.12.2022 r. 29 274 zł. brutto nie skan

9.

9/ZP/6/2022

01.04.2022

Mediator Katarzyna Jata i Artur Jata Spółka Jawna

Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa, zgodnie
z zakresem oraz formularzem stanowiącym załącznik nr 8 do Regulaminu Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina.

od dnia podpisania umowy

do 16.05.2022 r.

4092 zł. brutto

tak

skan

10. 10/ZP/7/2022 06.04.2022 WODMAR M. Komoński T. Komoński spółka cywilna Sprzedaży i dostawa 500 szt. wodomierzy z nakładką radiową współpracujących z systemem APATOR INKASOID 1.50.10, APT-VER-1 oraz INKASENT PC4, 500 szt. plomb zatrzaskowych plastikowych oraz 1000 szt. uszczelek fibrowych o parametrach technicznych wskazanych w złożonej ofercie, zwanej dalej „sprzętem”. od dnia podpisania umowy 6 tygodni od dnia podpisania umowy 81 7950 zł. brutto tak skan
11. 11/ZP/8/2022 27.04.2022 FHU Aneta Nowak Dostawa i montażu mebli do świetlicy wiejskiej w Sołectwie Dąbrowica od dnia podpisania umowy 14 dni od dnia podpisania umowy 14 900 zł nie skan
12. 12/ZP/9/2022 10.05.2022 Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o.o. Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości Czubajowizna i Nadbiel wraz z uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji. od dnia zawarcia umowy 9 miesięcy od dnia podpisania umowy 287 000 zł tak skan

13.

13/FN/1/2022

 

Mazowiecki Kurator Oświaty: Aurelia Michałowska

Określenie wysokości i trybu przekazywania przez Mazowieckiego Kuratora Oświaty środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla Gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2022 r.

od dnia zawarcia umowy

do dnia 31 grudnia 2022 r.

142 764,34 zł.

tak

skan
14. 14/ZP/10/2022 16.05.2022

PHU „PIOTR” Piotr

Jaczyński

Odebranie z terenu Gminy Poświętne materiałów zawierających azbest (kod 17 06 05*), w ilości ok. 87,50 Mg oraz ich transport i przekazanie do unieszkodliwienia od dnia zawarcia umowy do 30 września 2022 r. 35 000 zł. brutto tak skan
15. 15/FN/2/2022 30.05.2022 Skarbem Państwa - reprezentowanym przez Mazowieckiego Komendanta
Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej oraz Skarbem Państwa - Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie
Zakup sprzętu, wyposażenia osobistego strażaków oraz bieżących napraw samochodów i sprzętu ratowniczego
przeznaczonego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie
data zlecenia przelewu datę dokonania zapłaty za faktury potwierdzające
realizację Zadania
10 000 zł. brutto nie skan
16. 16/FN/3/2022 23.05.2022 Marcin Pawlak – Dyrektora Departamentu Cyfryzacji, Geodezji i Kartografii Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza od dnia zawarcia umowy do dnia 31 grudnia 2022 roku 646 zł brutto nie skan
17. 17/ZP/11/2022 07.06.2022 Marian Majszyk Przychodnia Weterynaryjna Poświętne Sterylizacja lub kastracja psów i kotów od dnia zawarcia umowy do 30.09.2022 r. 1000 zł brutto nie skan
18. 18/FN/4/2022 30.05.2022 Województwem Mazowieckim
reprezentowanym przez:
Zarząd Województwa Mazowieckiego oraz Wiesław Raboszuk - Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego

„Położenie posadzki w Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Turze”

„Budowa chodnika w miejscowości Nowe Ręczaje” 

„Budowa chodnika w miejscowości Wólka Dąbrowicka”

„Budowa podjazdu przy siedzibie świetlicy będącej miejscem spotkań lokalnej społeczności zsołectwa Międzypole”

„Zakup i montaż pawilonu dla potrzeb lokalnej społeczności zamieszkującej sołectwo Wola Ręczajska”

od dnia zawarcia umowy do 30.09.2022 r. łącznie do 50 000 zł. brutto tak skan
19. 19/ZP/12/2022 13.06.2022 Verano Monika Kulka „Zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Gminy w Poświętnem w ramach Projektu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” zgodnie z ofertę Wykonawcy w zakresie Części 5 „Akcesoria komputerowe” — zwane dalej „Przedmiotem zamówienia” lub „Zadaniem”. od dnia zawarcia umowy 21 dni od dnia podpisania umowy 1998,60 zł brutto tak skan
20. 20/ZP/13/2022 20.06.2022 Innovation In Technology Sp. z 0.0. „Zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Gminy w Poświętnem w ramach Projektu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” zgodnie z ofertę Wykonawcy w zakresie Części 3 — „17 szt. oprogramowania komputerowego Microsoft Office Home 8. Business
2021”
od dnia zawarcia umowy 21 dni od dnia podpisania umowy 16916,19 zł brutto tak skan
21. 21/ZP/14/2022 20.06.2022 arch. Piotr Szwed Inwentaryzacja wybranych pomieszczeń S.P. i projekt koncepcyjny technologii kuchni i węzłów sanitarnych w szkole podstawowej wskazanej przez zamawiającego  od dnia zawarcia umowy do 30.06.2022 4500 zł. brutto nie skan
22. 22/ZP/15/2022 29.06.2022  EL-SEB Sebastian
Pisarek
Modernizacji oświetlenia drogowego w Gminie Poświętne w 2022r. od dnia zawarcia umowy 21 dni od dnia podpisania umowy 52635,08 zł brutto nie skan
23. 23/ZP/16/2022 04.07.2022 BRUKMAR Mariusz Dudzik Odwodnienia garażu budynku Urzędu Gminy w Poświętnem przy ul. Krótkiej 1 w Poświętnem wraz z profilowaniem wjazdu i terenu. od dnia zawarcia umowy 14 dni od dnia podpisania umowy 19680 zł. brutto nie skan
24. 24/ZP/17/2022 14.07.2022

Net-Sky Krzysztof Kostrzewa

„Zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Gminy w Poświętnem w ramach Projektu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” zgodnie z ofertę Wykonawcy w zakresie Części 1 — Dostawa 15 szt. komputerów typu All in One  od dnia zawarcia umowy 21 dni od dnia podpisania umowy 64390,50 zł. brutto tak skan
25. 25/ZP/18/2022 14.07.2022 Net-Sky Krzysztof Kostrzewa „Zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Gminy w Poświętnem w ramach Projektu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” zgodnie z ofertę Wykonawcy w zakresie Części 2 —Dostawa 3 szt. laptopów od dnia zawarcia umowy 21 dni od dnia podpisania umowy 11660,40 zł. brutto tak skan
26. 26/ZP/19/2022 14.07.2022 Net-Sky Krzysztof Kostrzewa „Zakup i dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem do Urzędu Gminy w Poświętnem w ramach Projektu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” zgodnie z ofertę Wykonawcy w zakresie Części 2 —Dostawa 3 szt. laptopów od dnia zawarcia umowy 21 dni od dnia podpisania umowy 8892,90 zł. brutto tak skan
27. 27/ZP/20/2022 20.07.2022 Zakład Inżynieryjno - Budowlany Przyborowski Sp. z o.o. Budowia sieci wodociągowej rozdzielczej z odrzutami do granic działek mieszkańców w ramach projektu: Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Poświętne, Choiny, Czubajowizna. 15 dni od dnia zawarcia umowy do 31 października 2022 r. 1192193,58 zł. brutto tak skan
28. 28/FN/05/2022 18.07.2022 Województwem Mazowieckim z siedzibą w Warszawie Województwo przekaże Wnioskodawcy dotację ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 184 000 zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw rolnych w msc. Czubajowizna”,  od dnia zawarcia umowy do 10 grudnia 2022 184 000 zł. tak skan
29. 29/FN/06/2022 18.07.2022 Województwem Mazowieckim z siedzibą w Warszawie Remont budynku OSP w zakresie, instalacji elektrycznej, ścian i sufitu w garażu strażnicy od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2022 r. 12 000 zł. tak skan
30. 30/FN/07/2022 28.07.2022 Wojewodą Mazowieckim — Panem Konstantym Radziwiłłem „Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w msc. Poświętne w ramach Projektu "Pod Biało-czerwoną” 14 dni od dnia zawarcia umowy 11 listopada 2022 r. 8 000 zł tak skan
31. 31/ZP/21/2022 11.08.2022 Damian
Prokopowicz Budowa, Remonty — Dróg, Ulic, Chodników
rzedmiotem zamówienia jest budowa chodników i podjazdu w sołectwach Gminy Poświętne 3 dni od podpisania umowy dp 31 sierpnia 2022 153 191,21 zł brutto tak skan
32. 32/FN/08/2022 23.05.2022 PGE Obrót S.A. Świadczenie ustugi kompleksowej, polegającej na sprzedaży energii elektrycznej i zapewnieniu świadczenia usługi jej dystrybucji od dnia podpisania na czas nieokreślony jak w skanie nie skan

 

Metadane

Data publikacji : 09.02.2022
Data modyfikacji : 11.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Jerzy Kieś
Osoba modyfikująca informację:
Jerzy Kieś

Opcje strony

do góry