Urząd Gminy Poświętne

Rejestr umów z 2020 roku

Lp. Nr umowy Data zawarcia Kontrahent Przedmiot umowy Termin realizacji od dnia Termin realizacji do dnia Wartość

Współfinansowane

ze środków UE (tak/nie)

Skan umowy
1 ZW/01/2020 02.01.2020 Mariuszem Kaim

Świadczenie usług w zakresie obsługi

prawnej Urzędu Gminy w Poświętnem

02. 01. 2020 r.

 31.12.2020r.

7 000,00 zł brutto/mies. nie ZW/01/2020
2 2/ZP/01/2020 28. 01.2020 r. TERM-OLI Sp. z o.o. Sprzedaż oleju opałowego 01.01.2020 r. 31.01.2020 r.

brutto za 1 I oleju opałowego - 3,12 PLN

nie 2/ZP/01/2020

3

03/ZP/02/2020 10.02.2020 r. Przewozy Autokarowe Marek Michalski Przewóz uczniów z terenu gminy Poświętne na zajęcia w czasie ferii 2020 r. 10.02.2020 r. 21. 02. 2020 r. Cena brutto za 1 km 6,00 zł nie 03/ZP/02/2020
4. 04/ZP/03/2020 26. 02. 2020 r. Sebastian Pisarek EL-SEB bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gminy Poświętne 26. 02. 2020 r. 25. 02. 2021 r. 29 318,40 zł brutto nie 04/ZP/03/2020
5. 5/ZP/04/2020 12.03. 2020 r. Greenie Polska Sp. z o.o. Sp. k Sprzedaż i dostawa 200 sztuk fabrycznie nowych opraw oświetleniowych typu LED od dnia podpisania umowy później niż 30 dni od dnia podpisania umowy 68 000,00 zł złotych brutto nie 5/ZP/04/2020
6. 06/ZP/05/2019 03. 2020 r. MARGAŁO P.H.U. Kurpiewski Robert wykucie ściany nośnej w korytarzu budynku Szkoły Podstawowej w Zabrańcu im. mjr. Henryka Dobrzańskiego - „Hubala” 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 2 610,00 zł brutto nie 06/ZP/05/201
6.  07/ZP/06/2020 26.03.2020 r. MESTA Arkadiusz Hiszpański Mechaniczne równanie, profilowanie i zagęszczanie dróg gruntowych równiarką samobieżną wraz z wbudowaniem dostarczonego kruszywa łamanego drogowego 0-31,5 mm na drogi gruntowe Gminy Poświętne od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2020 r. nie wyższej niż 84 562,50 zł brutto nie 07/ZP/06/2020
7.

08/ZP/07/2020

08. 06. 2020 r. Gospodarstwo Rolno Usługowe Jaworski Tomasz Utrzymanie zieleni przydrożnej na terenie Gminy Poświętne Pierwsze koszenie i zamiatanie do dnia 30. 06. 2020 r., drugie koszenie od dnia 01.09. 2020 r. 31 października 2020 r.

Cena brutto za 1 m2 koszenia w zł: 0,07 zł (słownie: siedem groszy) i nie ulegnie ona zmianie przez cały okres trwania umowy. Maksymalna kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosi 13 300,00 zł

nie

 08/ZP/07/2020

8. 09/ZP/08/2020 23. 06. 2020 r. Projekt Samograj Dąbrowska Graj Sp. J. Opracowanie projektu koncepcyjnego remontu oraz częściowego dostosowania dla potrzeb żłobka budynku, znajdującego się na dz. ew. nr 1016 w obrębie Cygów, gmina Poświętne. data podpisania umowy 21 dni od podpisania umowy 14 637,00 PLN brutto nie 09/ZP/08/2020
9. ZW/2/2020 30.06.2020 r. Przewozy Autokarowe Michalski Marek wykonywanie usług przewozowych w granicach Gminy Poświętne oraz prowadzenie tras testowych w ramach badania zapotrzebowania na usługi przewozowe dla mieszkańców Gminy Poświętne w ramach linii na trasie: Turze, Rojków, Jadwiniew, Wola Cygowska, Wola Ręczajska, Poświętne, Choiny, Nowe Ręczaje, Ręczaje Polskie, Mostówka, Majdan, Stare Lipiny, Wołomin (PKP) 01.07.2020 r.

31.12.2020 r.

miesięczne wynagrodzenie za wykonaną usługę w wysokości 3.240 zł. brutto nie ZW/2/2020
10. ZW/3/2020 30.06.2020 r. JOWA-TRANS Wiktor Michalski świadczenie przez Operatora usług polegających na realizacji gminnych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej o nazwie Rl przebiegającej na obszarze Gminy Poświętne 1 lipca 2020 roku 31 grudnia 2020 roku opłaty pobierane przez Operatora od pasażerów w związku ze świadczeniem usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz wpływy z kar (opłat dodatkowych) nałożonych w trakcie kontroli podróżnych nie ZW/3/2020
11. ZW/4/2020 30.06.2020 r. JOWA-TRANS Wiktor Michalski świadczenie przez Operatora usług polegających na realizacji gminnych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej o nazwie R2 przebiegającej na obszarze Gminy Poświętne 1 lipca 2020 roku 31 grudnia 2020 roku

Ustala się, że w okresie obowiązywania niniejszej umowy wartość 1 wozokilometra wynosi 4,8 zł brutto.

nie ZW/4/2020
12. ZW/5/2020 30.06.2020 r. JOWA-TRANS Wiktor Michalski świadczenie przez Operatora usług polegających na realizacji gminnych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej o nazwie R3 przebiegającej na obszarze Gminy Poświętne 1 lipca 2020 roku 31 grudnia 2020 roku

Ustala się, że w okresie obowiązywania niniejszej umowy wartość 1 wozokilometra wynosi 4,8 zł brutto.

nie ZW/5/2020
13. ZW/6/2020 30.06.2020 r. Przewozy Autokarowe Michalski Marek

wykonywanie usług przewozowych w granicach Gminy

Poświętne oraz prowadzenie tras testowych w ramach badania zapotrzebowania na usługi przewozowe dla mieszkańców Gminy Poświętne w ramach linii na trasie: Poświętne, Wola Cygowska, Wola Ręczajska, Zawiesiuchy, Krubki-Górki, Zabraniec, Okuniew, Sulejówek Mi­łosna (PKP)
1 lipca 2020 roku 31 grudnia 2020 roku miesięczne wynagrodzenie za wykonaną usługę w wysokości 6.480 zł. brutto nie ZW/6/2020
14. 10/ZP/09/2020 13. 07. 2020 r.  KOBE s.c. Paweł Kotowski, Krzysztof Kotowski  odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Poświętne oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w miejscowości Poświętne od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2021 r. 585 252,00 złotych brutto  nie 10/ZP/09/2020
15. 11/ZP/10/2020 13. 07. 2020 r.  KOBE s.c. Paweł Kotowski, Krzysztof Kotowski  odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Urzędu Gminy w Poświętnem, placówek szkolnych, szkolno - przedszkolnych oraz ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Poświętne. od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2021 r 89 856,00 złotych brutto nie 11/ZP/10/2020
16. 12/ZP/11/2020 13. 07. 2020 r.  KOBE s.c. Paweł Kotowski, Krzysztof Kotowski  odbiór i transport nieczystości ciekłych z placówek szkolnych oraz Urzędu Gminy w Poświętnem. od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2021 r 29 808,00 złotych brutto  nie 12/ZP/11/2020
17. 13/ZP/12/2020 22.07.2020 r. MARGALO P.H.U. Kurpiowski Robert Przebudowa budynku celem dostosowania do potrzeb instytucji opieki nad dziećmi pn. „Gminny Żłobek w Poświętnem, Cygów 60A, 05-326 Poświętne” w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2020. 15 dni roboczych od podpisania umowy od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2020 r. 342 326,37 zł brutto nie 13/ZP/12/2020
18. 14/ZP/13/2020 27.07.2020 r. LEWIR Sp. z o.o. odebranie
z terenu Gminy Poświętne wyrobów (kod 17 06 05*) zawierających azbest (płyty
cementowo — azbestowe), transport oraz przekazanie ich do unieszkodliwienia
od dnia podpisania umowy do 9 października 2020 r. 343 zł brutto za 1 Mg nie 14/ZP/13/2020
19. 15/ZP/14/2020 15 /ZP/14/2020 BENEVENTO Sp. z o.o.  Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw rolnych w miejscowości Nowe Ręczaje dz. ew. nr 354 gmina Poświętne w zakresie wykonania warstwy wiążącej i ścieralnej na istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego. 60 dni od dnia wprowadzenia na budowę 60 dni od dnia wprowadzenia na budowę 403 629,57 zł. brutto nie 15/ZP/14/2020
20. 16/ZP/15/2020 04.08.2020 r.
Sebastian Pisarek
EL-SEB
Modernizacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Choiny. 14 dni od podpisania umowy 14 dni od podpisania umowy 9600 zł. brutto nie 16/ZP/15/2020
21. 17/ZP/16/2020 04.08.2020
Sebastian Pisarek
EL-SEB
Modernizacji oświetlenia ulicznego w miejscowości Międzyleś. 14 dni od podpisania umowy 14 dni od podpisania umowy 14050 zł. brutto nie 17/ZP/16/2020
22. 18/ZP/17/2020 04.08.2020 r.
Sebastian Pisarek
EL-SEB
Uzupełnienie oświetlenia w miejscowości Nowy Cygów 14 dni od podpisania umowy 14 dni od podpisania umowy 14920 zł. butto nie 18/ZP/17/2020
23 19/ZP/18/2020 19.08.2020 r. TRMEW OBRÓT S.A.
Określenie praw i obowiązków Stron, związanych ze sprzedażą
energii elektrycznej na potrzeby obiektów wskazanych w załączniku nr 1 do umowy
24 mis. od dnia podpisania umowy 24 mis. od dnia podpisania umowy koszty na podstawie bierzących faktur nie 19/ZP/18/2020
24 20/ZP/19/2020 19.08.2020 r. Projekt Samograj Dąbrowska Graj Spółka Jawna
Opracowanie ekspertyzy technicznej dotyczącej stanu ochrony przeciwpożarowej
dotyczącej budynku, znajdującego się na działce ew. nr 1016 obręb Cygów gmina
Poświętne pod kątem dostosowania części budynku dla potrzeb żłobka.
dzień podpisania umowy 40 dni od podpisania umowy 18327 zł. brutto nie 20/ZP/19/2020
25. 21/ZP/20/2020 24.08.2020 r. ENERGOTEL-BIS Joanna Taciak
Roboty budowlane polegające na budowie sieci
wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Wola Cygowska dz.ew. 476, 530, 571, 591, 608/4 |
obr. 022.
15 dni roboczych od dnia podpisania umowy 60 dni od dnia wprowadzenia na teren budowy 199098,48 zł. brutto nie 21/ZP/20/2020
26. 22/ZP/21/2020 28.08.2020 r. Biuro Projektów Inżynierskich Sp. z o.o. Sp. k.
Opracowanie dokumentacji projektowo — kosztorysowej
wraz z przyłączami dla miejscowości: Józefin, Dąbrowica, Wólka Dąbrowicka, Międzyleś
i Międzypole
od dnia podpisania umowy 11 miesięcy od dnia podpisania umowy 177366 zł. brutto nie 22/ZP/21/2020 r.
27. 23/ZP/22/2020 23.09.2020 r. Net-Sky Krzysztof Kostrzewa Sprzedaż i dostawa 33 szt. komputeró typu All-In-One o parametrach technicznych jak wskazane w ofercie od dnia podpisania umowy 7 dni od dnia podpisania umowy 74599,50 zł. brutto nie 23/ZP/22/2020
28. 24/ZP/23/2020 07.10.2020 r.
Przedsiębiorstwo —
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Małgorzata Stępień
Adaptacja
pomieszczeń obiektu gminnego dla potrzeb instytucji opieki pn. „Gminny Żłobek w
Poświętnem, Cygów 60a, 05-326 Poświętne”A
15 dni od podpisania umowy 30 listopada 2020 r. 580 946,55zł brutto nie 24/ZP/23/2020
29. 25/ZP/24/2020 14.10.2020 r. Ekodialog Maciej Mikulski Wykonanie inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Poświętne, oraz wykonanie audytów energetycznych dla 10 budynków urzyteczności publicznej znajdujących się na terenie gminy Poświętne od dnia podpisania umowy 11 grudnia 2020 r. 109 962 zł. brutto nie 25/ZP/24/2020
30. 26/ZP/25/2020 21.10.2020 SUPPORT ONLINE Sp. z o.o.
Sprzedaż i dostawa
serwera rack o parametrach technicznych wskazanych w złożonej ofercie
7 dni od dnia podpisania umowy   23985 zł brutto nie 26/ZP/25/2020
31. 27/2P/26/2020 15.10.2020 r.
Przedsiębiorstwo —
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Małgorzata Stępień
roboty budowlane polegające na
remoncie pomieszczeń w budynku po Wiejskim Ośrodku Zdrowia w miejscowości Międzyleś 11B, 05-
326 Poświętne celem dostosowania ich na potrzeby Klubu Senior+ w ramach programu wieloletniego
„SENIOR+” współfinansowanego przez Wojewodę Mazowieckiego.
Dzień wprowadzenia wykonawcy na teren budowy do 10 grudnia 2020 r. 110 700 zł brutto nie 27/2P/26/2020
32. 28/ZP/27/2020 16.10.2020 r.
Usługi Transportowe Handel
Obwożny Andrzej Kaza
Dostawa węgla do szkół w Gminie Poświętne wraz z transportem
własnym i rozładunkiem
Dostawy towaru odbywać się będą sukcesywnie stosownie do składanych zamówień  
cena za 1 tonę węgla typu kostka 680,00 zł brutto
cena za 1 tonę węgla typu ekogroszek 720,00 zł brutto
nie 28/ZP/27/2020
33. 29/ZP/28/2020 20.10.2020 r. Usługi Ogólnobudowlane Tomasz Ostrowski Roboty budowlane polegające na remoncie pomieszczeń budynku gminnego na potrzeby Sołęctwa Krubki-Górki i Małków Dzień wprowadzenia wykonawcy na budowę 20.12.2020 r. 24 tys. zł. brutto nie 29/ZP/28/2020
34. 30/ZP/29/2020 03.12.2020 Zakład Inżynieryjno-Budowlany Przyborowski Sp. z o.o. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ramach projektu Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Choiny, Nowy Cygów, Poświętne, Cygów, Laskowizna Dzień wprowadzenia wykonawcy na budowę 60 dni od dnia wprowadzenia na budowę 540 000 zł brutto nie 30/ZP/29/2020
35. 31/ZP/30/2020 23.11.2020
MARIAN
MAJSZYK PRZYCHODNIA WETERYNARYJNA POŚWIĘTNE
Współpraca i współdziałanie Gminy Poświętne oraz
Przychodni dla Zwierząt w Poświętnem
od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2021 Faktura za usługę, pozostałę jak w załączonej umowie nie 31/ZP/30/2020
36. 32/ZP/31/2020 28.12.2020 Bogumiła Kozakiewicz Opracowywanie projektów decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie Gminy Poświętne 04.01.2021 r. 31.12.2021 r.

sporządzenie jednego projektu decyzji 295 zł brutto.

Łączne szacowane wynagrodzenie 73750 zł brutto

nie 32/ZP/31/2020
37. 33/ZP/32/2020 28.12.2020 r. Kancelaria Radcy Prawnego Mariusz Kaim Czynności polegające na świadczeniu usług w zakresie obsługi prawnej Urzędu Gminy w Poświętnem. 04.01.2021 r. 31.12.2021 r. 7000 zł brutto /miesiąć nie 33/ZP/32/2020
38. 34/ZP/33/2020   Zakład Usług Wielobranżowych Stanisław Laskowski Utrzymanie zimowe dróg gminnych 01.01.2021 r. 15.04.2021 r.

1 km płużenia 80zł brutto

1 km posypywania mieszanką piaskowo-solną 240 zł brutto

Maksymalna kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosi 37700zł brutto

nie 34/ZP/33/2020
39. 35/ZP/34/2020 31.12.2020 Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie

Udzielenie odpłatnie świadczeń zdrowotnych polegających na:

-badania wstępne

-badania okresowe

-badania kontrolne

-badania kierowników

11.01.2021r. 31.12.2021 r. Cennik usług medycznych w załączonym skanie nie 35/ZP/34/2020
40. 36/ZP/35/2020 31.12.2020 r. Zbiornica Skórzec EKOLOGIA Usługi polegające na odbiorze, transporcie i utylizacji padłych zwierząt 01.01.2021 r. 31.12.2021 r. Cennik w załączonym skanie nie 36/ZP/35/2020 r.
41. ZW/7/2020 31.12.2020 r5. JOWA-TRANS Wiktor Michalski Realizacja gminnych przewozów osób o charakterze urzyteczności publicznej na lini komunikacyjnej o nazwie R1 przebiegającej na obszarze Gminy Poświętne 01.01.2021 r. 31.01.2021 r. Cennik w załączonym skanie nie ZW/7/2020
42. ZW/8/2020 31.12.2020 r5. JOWA-TRANS Wiktor Michalski Realizacja gminnych przewozów osób o charakterze urzyteczności publicznej na lini komunikacyjnej o nazwie R2 przebiegającej na obszarze Gminy Poświętne 01.01.2021 r. 31.01.2021 r. Cennik w załączonym skanie nie ZW/8/2020
43. ZW/9/2020 31.12.2020 r5. JOWA-TRANS Wiktor Michalski Realizacja gminnych przewozów osób o charakterze urzyteczności publicznej na lini komunikacyjnej o nazwie R3 przebiegającej na obszarze Gminy Poświętne 01.01.2021 r. 31.01.2021 r. Cennik w załączonym skanie nie ZW/9/2020

 

Metadane

Data publikacji : 27.01.2020
Data modyfikacji : 26.01.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Sudomirski
Osoba udostępniająca informację:
Jerzy Kieś
Osoba modyfikująca informację:
Jerzy Kieś

Opcje strony

do góry