Urząd Gminy Poświętne

Rejestr umów z 2020 roku

Lp. Nr umowy Data zawarcia Kontrahent Przedmiot umowy Termin realizacji od dnia Termin realizacji do dnia Wartość

Współfinansowane

ze środków UE (tak/nie)

Skan umowy
1 ZW/01/2020 02.01.2020 Mariuszem Kaim

Świadczenie usług w zakresie obsługi

prawnej Urzędu Gminy w Poświętnem

02. 01. 2020 r.

 31.12.2020r.

7 000,00 zł brutto/mies. nie ZW/01/2020
2 2/ZP/01/2020 28. 01.2020 r. TERM-OLI Sp. z o.o. Sprzedaż oleju opałowego 01.01.2020 r. 31.01.2020 r.

brutto za 1 I oleju opałowego - 3,12 PLN

nie 2/ZP/01/2020

3

03/ZP/02/2020 10.02.2020 r. Przewozy Autokarowe Marek Michalski Przewóz uczniów z terenu gminy Poświętne na zajęcia w czasie ferii 2020 r. 10.02.2020 r. 21. 02. 2020 r. Cena brutto za 1 km 6,00 zł nie 03/ZP/02/2020
4. 04/ZP/03/2020 26. 02. 2020 r. Sebastian Pisarek EL-SEB bieżąca konserwacja oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gminy Poświętne 26. 02. 2020 r. 25. 02. 2021 r. 29 318,40 zł brutto nie 04/ZP/03/2020
5. 5/ZP/04/2020 12.03. 2020 r. Greenie Polska Sp. z o.o. Sp. k Sprzedaż i dostawa 200 sztuk fabrycznie nowych opraw oświetleniowych typu LED od dnia podpisania umowy później niż 30 dni od dnia podpisania umowy 68 000,00 zł złotych brutto nie 5/ZP/04/2020
6. 06/ZP/05/2019 03. 2020 r. MARGAŁO P.H.U. Kurpiewski Robert wykucie ściany nośnej w korytarzu budynku Szkoły Podstawowej w Zabrańcu im. mjr. Henryka Dobrzańskiego - „Hubala” 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 2 610,00 zł brutto nie 06/ZP/05/201
6.  07/ZP/06/2020 26.03.2020 r. MESTA Arkadiusz Hiszpański Mechaniczne równanie, profilowanie i zagęszczanie dróg gruntowych równiarką samobieżną wraz z wbudowaniem dostarczonego kruszywa łamanego drogowego 0-31,5 mm na drogi gruntowe Gminy Poświętne od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2020 r. nie wyższej niż 84 562,50 zł brutto nie 07/ZP/06/2020
7.

08/ZP/07/2020

08. 06. 2020 r. Gospodarstwo Rolno Usługowe Jaworski Tomasz Utrzymanie zieleni przydrożnej na terenie Gminy Poświętne Pierwsze koszenie i zamiatanie do dnia 30. 06. 2020 r., drugie koszenie od dnia 01.09. 2020 r. 31 października 2020 r.

Cena brutto za 1 m2 koszenia w zł: 0,07 zł (słownie: siedem groszy) i nie ulegnie ona zmianie przez cały okres trwania umowy. Maksymalna kwota przeznaczona na realizację zamówienia wynosi 13 300,00 zł

nie

 08/ZP/07/2020

8. 09/ZP/08/2020 23. 06. 2020 r. Projekt Samograj Dąbrowska Graj Sp. J. Opracowanie projektu koncepcyjnego remontu oraz częściowego dostosowania dla potrzeb żłobka budynku, znajdującego się na dz. ew. nr 1016 w obrębie Cygów, gmina Poświętne. data podpisania umowy 21 dni od podpisania umowy 14 637,00 PLN brutto nie 09/ZP/08/2020
9. ZW/2/2020 30.06.2020 r. Przewozy Autokarowe Michalski Marek wykonywanie usług przewozowych w granicach Gminy Poświętne oraz prowadzenie tras testowych w ramach badania zapotrzebowania na usługi przewozowe dla mieszkańców Gminy Poświętne w ramach linii na trasie: Turze, Rojków, Jadwiniew, Wola Cygowska, Wola Ręczajska, Poświętne, Choiny, Nowe Ręczaje, Ręczaje Polskie, Mostówka, Majdan, Stare Lipiny, Wołomin (PKP) 01.07.2020 r.

31.12.2020 r.

miesięczne wynagrodzenie za wykonaną usługę w wysokości 3.240 zł. brutto nie ZW/2/2020
10. ZW/3/2020 30.06.2020 r. JOWA-TRANS Wiktor Michalski świadczenie przez Operatora usług polegających na realizacji gminnych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej o nazwie Rl przebiegającej na obszarze Gminy Poświętne 1 lipca 2020 roku 31 grudnia 2020 roku opłaty pobierane przez Operatora od pasażerów w związku ze świadczeniem usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego oraz wpływy z kar (opłat dodatkowych) nałożonych w trakcie kontroli podróżnych nie ZW/3/2020
11. ZW/4/2020 30.06.2020 r. JOWA-TRANS Wiktor Michalski świadczenie przez Operatora usług polegających na realizacji gminnych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej o nazwie R2 przebiegającej na obszarze Gminy Poświętne 1 lipca 2020 roku 31 grudnia 2020 roku

Ustala się, że w okresie obowiązywania niniejszej umowy wartość 1 wozokilometra wynosi 4,8 zł brutto.

nie ZW/4/2020
12. ZW/5/2020 30.06.2020 r. JOWA-TRANS Wiktor Michalski świadczenie przez Operatora usług polegających na realizacji gminnych przewozów osób o charakterze użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej o nazwie R3 przebiegającej na obszarze Gminy Poświętne 1 lipca 2020 roku 31 grudnia 2020 roku

Ustala się, że w okresie obowiązywania niniejszej umowy wartość 1 wozokilometra wynosi 4,8 zł brutto.

nie ZW/5/2020
13. ZW/6/2020 30.06.2020 r. Przewozy Autokarowe Michalski Marek

wykonywanie usług przewozowych w granicach Gminy

Poświętne oraz prowadzenie tras testowych w ramach badania zapotrzebowania na usługi przewozowe dla mieszkańców Gminy Poświętne w ramach linii na trasie: Poświętne, Wola Cygowska, Wola Ręczajska, Zawiesiuchy, Krubki-Górki, Zabraniec, Okuniew, Sulejówek Mi­łosna (PKP)
1 lipca 2020 roku 31 grudnia 2020 roku miesięczne wynagrodzenie za wykonaną usługę w wysokości 6.480 zł. brutto nie ZW/6/2020
14. 10/ZP/09/2020 13. 07. 2020 r.  KOBE s.c. Paweł Kotowski, Krzysztof Kotowski  odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Poświętne oraz z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowanego w miejscowości Poświętne od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2021 r. 585 252,00 złotych brutto  nie 10/ZP/09/2020
15. 11/ZP/10/2020 13. 07. 2020 r.  KOBE s.c. Paweł Kotowski, Krzysztof Kotowski  odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Urzędu Gminy w Poświętnem, placówek szkolnych, szkolno - przedszkolnych oraz ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Poświętne. od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2021 r 89 856,00 złotych brutto nie 11/ZP/10/2020
16. 12/ZP/11/2020 13. 07. 2020 r.  KOBE s.c. Paweł Kotowski, Krzysztof Kotowski  odbiór i transport nieczystości ciekłych z placówek szkolnych oraz Urzędu Gminy w Poświętnem. od dnia podpisania umowy do dnia 30 czerwca 2021 r 29 808,00 złotych brutto  nie 12/ZP/11/2020
17. 13/ZP/12/2020 22.07.2020 r. MARGALO P.H.U. Kurpiowski Robert Przebudowa budynku celem dostosowania do potrzeb instytucji opieki nad dziećmi pn. „Gminny Żłobek w Poświętnem, Cygów 60A, 05-326 Poświętne” w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+”2020. 15 dni roboczych od podpisania umowy od dnia podpisania umowy do dnia 30 września 2020 r. 342 326,37 zł brutto nie 13/ZP/12/2020
18. 14/ZP/13/2020 27.07.2020 r. LEWIR Sp. z o.o. odebranie
z terenu Gminy Poświętne wyrobów (kod 17 06 05*) zawierających azbest (płyty
cementowo — azbestowe), transport oraz przekazanie ich do unieszkodliwienia
od dnia podpisania umowy do 9 października 2020 r. 343 zł brutto za 1 Mg nie 14/ZP/13/2020
19. 15/ZP/14/2020 15 /ZP/14/2020 BENEVENTO Sp. z o.o.  Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych i gospodarstw rolnych w miejscowości Nowe Ręczaje dz. ew. nr 354 gmina Poświętne w zakresie wykonania warstwy wiążącej i ścieralnej na istniejącej nawierzchni z kruszywa łamanego. 60 dni od dnia wprowadzenia na budowę 60 dni od dnia wprowadzenia na budowę 403 629,57 zł. brutto nie 15/ZP/14/2020

 

Metadane

Data publikacji : 27.01.2020
Data modyfikacji : 07.08.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marek Sudomirski
Osoba udostępniająca informację:
Jerzy Kieś
Osoba modyfikująca informację:
Jerzy Kieś

Opcje strony

do góry