Urząd Gminy Poświętne

Udostępnianie informacji publicznej

 

Dostęp do informacji publicznych niepublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej

 

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub na nośniku elektronicznym (komputer ogólnie dostępny na parterze) w Urzędzie Gminy jest udostępniana na wniosek zainteresowanego w formie przez niego wskazanej.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jest to niemożliwe, należy w terminie 14 dni powiadomić Wnioskodawcę o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Działając na podstawie art. 15 ust. 1 w/w  Ustawy  Urząd Gminy pobiera opłaty za udostępnianie informacji publicznej określone w Zarządzeniu Nr 10/2016 Wójta Gminy Poświętne z dnia 4 kwietnia 2016 r.

Wykreśleń w w/w Zarządzeniu dokonano na podstawie Rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody Mazowieckiego (LEX.I.4131.108.2016.JJ).

Opłaty należy dokonać na konto urzędu gminy:

BS Mińsk Mazowiecki Filia Poświętne 33 9226 0005 0030 0588 2000 0010

lub w kasie Urzędu Gminy w Poświętnem.

 

Ograniczenia w dostępie do informacji publicznej

Odmowa udzielenia informacji może nastąpić jedynie ze względu na jej niejawność (ochrona danych osobowych, prawo do prywatności, tajemnica państwowa, służbowa, skarbowa, statystyczna). Odmowa następuje w formie decyzji administracyjnej. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni.

Załączniki:


Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej

Zarządzenie  w spr. ustalenia wysokości opłat

Metadane

Data publikacji : 06.02.2006
Data modyfikacji : 20.04.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Gminy Poświętne
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Marzanna Zagórska
Osoba udostępniająca informację:
Marzanna Zagórska
Osoba modyfikująca informację:
Marzanna Zagórska

Opcje strony

do góry